Brazilian Kinky Straight Lace Frontal

Kinky Straight Frontal

 • Hair: Virgin Brazilian Human Hair
 • Style: Kinky Straight
 • Color: 1B Natural Color
 • Hair Length: 18"
 • Weight: 2.5 oz
 • Weft: 13"*4" Lace Frontal

Kinky Straight Frontal

 • Hair: Virgin Brazilian Human Hair
 • Style: Kinky Straight
 • Color: 1B Natural Color
 • Hair Length: 18"
 • Weight: 2.5 oz
 • Weft: 13"*4" Lace Frontal